Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.matrycacudow.pl,
www.joannagrabska.pl jest Jonan grabska­ Wójcik, prowadząca działanośc gospdarczą pod nazwą:
Pro Ego training Joanna Grabska­ Wójcik, z siedzibą , Ul. Legionów 113/1 , 81­472 Gdynia,
NIP : 958­085­76­37, REGON: 192660747 .
2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się
z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień regulaminu.
3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń icoachingu,
szkolen, webinarów­ on line, zakup ­e-booków.
Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe i coachingowe świadczone w serwisie.
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa
oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach
korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze
bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

5. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów, płatnyc webinarów, płatnych publikacji
organizowanych lub współorganizowanych przez Pro Ego training oświadczają, że nie będą ich
nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały
szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim
i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być
przedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału
w szkoleniach lub coachingach. Pro Ego training zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji
i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów
związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
6. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Pro
Ego Training oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu,
a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań
audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają,
że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
7. Pro Ego training będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały
zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych,
marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i coachingów.
8. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą
metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną
również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom
(publikacje, produkty edukacyjne etc.).
9. Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek
roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.
Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
10. Pro Ego training Joanna Grabska­ Wójcik, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna
za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów
edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
12. Uczestnicy szkoleń i coachingów, webinarów w pro Ego trainig Joanna Grabska­ Wójcik
oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego,
farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
13. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach, i webbinarach Pro Ego
training Joanna Grabska­ Wójcik, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego,
farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim
lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Pro Ego training Joanna Grabska-Wójcik
14. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział
w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez pro Ego training Joanna Grabska­Wójcik .
wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

Zasady uczestnictwa w webinarach płatnych.

1. Uczestnik , który opłacił dostęp do płatnych webinarów, a nie skorzystał z nich­ nie przysługuje
zwrot poniesionych kosztów.
2. pro Ego trainig nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne podczas webinarów, które
wynikają z przyczyn niezależnych od Pro Ego Training.
3. Wszystkie płatne webinary sa nagrywane i uczestnicy mają do nich nich dostęp przez czas
określony w zasadach prowadzenia szkoleń webinarowych.

Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:

15. Umowa o świadczenie usług Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik może być zawarta
poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się
na szkolenie/coaching bezpośrednio w siedzibie Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik oraz
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest
potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie
zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co
oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis
przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą
do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu
terminu końcowego przedpłaty określonego przez Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik
16. Płatność za usługi Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik może być dokonana w formie:
gotówkowej bezpośrednio w siedzibie Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik
kartą kredytową lub debetową online, przelewu z konta bankowego, przelewu internetowego, Przelewy 24, Pay pal
17. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik rozliczenie
wpłaconej na rzecz Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik należności nastąpi w trybie
określonym w pkt 20 niniejszego regulaminu.
18. Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić
uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego
udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia
i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie
nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje
pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów
powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób
wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia
i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu
zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu lub coachingu – wpłacone środki
można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne
szkolenie lub coaching organizowane przez Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik Zwrot
wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
19. Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub
coachingu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby,
która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym
jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu
wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie
(w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy,
którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego
szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę,
na zakup produktów wideo na platformie mateuszgrzesiak.tv lub uzyskania zwrotu wpłaconych
środków . Osoby dokonujące zakupu usług firmy Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik
oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur i korekt faktur drogą elektroniczną. W związku
z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę są obowiązane do podania Pro Ego Training Joanna
Grabska­ Wójcik adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy
konsumentów.
20. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik następuje
po otrzymaniu przez Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik podpisanej przez osobę, na której
rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie
to nie dotyczy konsumentów.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

21. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też
ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
22. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@matrycacudow.pl terminie 14 dni
od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być
wykonana.
23. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy
umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
24. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie
do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
25. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji,
przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
26. Postanowienia pkt 21-­25 nie mają zastosowania do konsumentów.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

27. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.
28. Korzystanie ze usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej
Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet
Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.
29. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest
dysponowanie przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej.
30. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych
powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Postanowienia końcowe:

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
32. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów
zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Pro
Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
33. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
34. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie
www.matrycacudow.pl, www.joanangrabska.pl Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Konsumenci wyłączenia:

35. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy
w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie
przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone
na piśmie i wysłane na adres: info@matrycacudow.pl,lub drogą pocztową na adres Pro Ego Training
Joanna Grabska­ Wójcik Ul. Legionów 113/1, 81­472 Gdynia
Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje
Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie
świadczenia usługi przez Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik
36. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności
w formie ustnej, emailowej na adres: info@matrycacudow.pl lub przesyłając ją listem na adres Pro
Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia,
w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie
klienta (imię, nazwisko – tak by Pro Ego Training Joanna Grabska­ Wójcik mogło zidentyfikować
osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje
będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik
otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
37. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym
Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego
Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
38. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu
określonej usługi.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2015