fbpx

RODO

polityka prywatnosci

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych jest Biznes z Sercem Joanna Grabska, ul. Legionów 113/ 1 81-472 Gdynia Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Pochodzenie danych osobowych
  Dane osobowe Biznes z Sercem Joanna Grabska otrzymuje od klientów, poprzez prowadzenia newslettera ( pozyskanie danych poprzez zapis na newsletter), sprzedaż w sklepie internetowym, zakup produktów okazjonalnych,  i uczestników spotkań w związku z prowadzeniem działalności usług, szkoleń, sesji coachingowych, warsztatów, wykładów, organizowanych w siedzibie jak i poza BIZNES Z SERCEM JOANNA GRABSKA w Gdyni jak i na terenie Unii Europejskiej.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  BIZNES Z SERCEM JOANNA GRABSKA przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług coachingowych, sesji, umawiania i odwoływania wizyt, informowania o terminach szkoleń i warsztatów i ewentualnych zmianach ich dotyczących, a także wystawiania faktur za świadczone usługi.
  A w szczególności do   obsługi zgłoszeń klientów – telefonicznych i mailowych.
  Przetwarzanie obejmuje zakres działań   niezbędny do realizacji zadań wynikających z prawa polskiego i UE w tym w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego.
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie takiego wniosku drogą mailową na adres: kontakt@joannagrabska.pl z Sercem Joanna Grabska.
 4. Inspektor Danych Osobowych
  Każdy użytkownik ma możliwość uzyskania informacji na temat  jego danych osobowych przetwarzanych przez BIZNES Z SERCEM JOANNA GRABSKA. W tym celu należy złożyć zapytanie lub stosowny wniosek  do wyznaczonego inspektora danych osobowych pod adresem: kontakt@joannagrabska.pl. Inspektorem danych osobowych jest Joanna Grabska.
 5. Dane osobowe niezbędne do korzystania z usług
  W celu sprawnego i zgodnego z prawem świadczenia usług  niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych osobowych:
  a)   imię nazwisko, numer telefonu – w przypadku osób zgłaszających się na sesje coachingowe
  b) adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko – w przypadku osób zgłaszających się na szkolenie, wykład lub spotkanie
  c)   nazwa firmy i jej NIP w przypadku chęci otrzymania faktury

Podając dane klient oświadcza, że są to jego dane osobowe.
Wszystkie dane klient podaje dobrowolnie i świadomie.
Klient  ma prawo do ich aktualizacji oraz usuwania.

 1. Uprawnienia klienta w  zakresie przetwarzanych danych.
  Biznes z Sercem Joanna Grabska gwarantuje ochronę wszystkich praw klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.

BIZNES Z SERCEM JOANNA GRABSKA gwarantuje równocześnie, że przetwarzanie danych użytkowników będzie odbywało się w zgodzie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, a zakres zbieranych danych jest adekwatnych do realizacji celów, do których są zbierane.

Klient ma prawo do usunięcia swoich danych. W takim przypadku dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie do czasu realizacji zadań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego i ochrony konsumentów.

 1. Prawo wniesienie sprzeciwu przez klienta
  Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
  a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się klient;
  b) dane osobowe klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 2. Udostępnianie danych osobowych


Dane osobowe klientów BIZNES Z SERCEM JOANNA GRABSKA nie są udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem danych podawanych w celu wystawienia faktur – w tym i tylko w tym przypadku – dane  udostępniane są podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, który także ma obowiązek zapewnić im ochronę. Dane udostępniane są także coachom i trenerom współpracującym z BIZNES Z SERCEM JOANNA GRABSKA podejmującym pracę ze zgłaszającym się w tym celu klientem, którzy złożyli pisemne lub ustne oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych i wdrożeniu ich w życie.

 1. Czas przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe są przechowywane przez okres pięciu lat a następnie usuwane.
 2. Sposób przechowywania danych osobowych.
  Dane osobowe osób zapisujących się na sesje– imię i nazwisko, numer telefonu bezpośrednio po uzyskaniu ich w rozmowie telefonicznej lub wiadomości mailowej są zapisywane w formie elektronicznej i papierowej.
  Do urządzeń elektronicznych (aparaty telefoniczne, laptopy), których używamy do pracy, maja dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez administratora.
 3. Bezpieczeństwo danych i zmiana polityki prywatności


Administrator danych  na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zgodności ich przechowywania oraz przetwarzania z prawem polskim i UE. Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby współpracujące, które  przetwarzają dane wyłącznie w celach i w zakresie, do których zostały upoważnione. Polityka bezpieczeństwa danych jest na bieżąco monitorowana, weryfikowana i w miarę potrzeb aktualizowana.